POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Informacje ogólne

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.x-maxx.com , jest firma X-MAXX Agnieszka Hajdas Sp.j. z siedzibą w Pcimiu, adres: 32-432 Pcim, Pcim 1340, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000756813, NIP: 681-207-36-82, REGON: 381798965.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” i „Klient” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” lub „X-MAXX” – „My”.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

  1. Administrowanie danymi osobowymi

 

X-MAXX jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłasz wiadomości mailowe na adres pracowników X-MAXX Agnieszka Hajdas Sp.j. podany na stronie internetowej, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

X-MAXX jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,

w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.

dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym celu konkretnego formularza, np. w  kontaktu handlowego.

Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w X-MAXX jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e‑mail: daneosobowe@osiedle-krolewskie.pl lub pisemnie na adres: X-MAXX Agnieszka Hajdas Sp.j. z siedzibą w Pcim (32-432), Pcim 1340 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług X-MAXX korzysta z profilowania polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.

Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:

Podmiotom przetwarzającym, którym X-MAXX powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na zlecenie X-MAXX jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw X-MAXX lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników X-MAXX i zasobów X-MAXX;

kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;

Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, X-MAXX będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

Nasza strona internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka, Twittera lub Instagrama. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.

Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez X-MAXX oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

 

III. Pliki „Cookies”

 

Serwis używa „Cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

„Cookies” identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki „Cookies”, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki „Cookies” :

„niezbędne” pliki „Cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki „Cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

pliki „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

„wydajnościowe” pliki ”Cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

„funkcjonalne” pliki ”Cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook).

„statystyczne” pliki ”Cookies”, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „Cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „Cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari).

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Usunięcie plików ”Cookies” lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

WordPress Theme built by Shufflehound.