RODO w X-MAXX AGNIESZKA HAJDAS SP.J.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w SPÓŁCE X-MAXX AGNIESZKA HAJDAS SP.J. 

1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” ) jest X-MAXX AGNIESZKA HAJDAS SP.J. z siedzibą w Pcimiu adres: 32-432 Pcim, Pcim 1340, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000756813, NIP: 681-207-36-82, REGON: 381798965.

2. Dane kontaktowe – We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: daneosobowe@osiedle-krolewskie.pl lub pisemnie na adres: X-MAXX AGNIESZKA HAJDAS SP.J. z siedzibą w Pcim (32-432), Pcim 1340 z dopiskiem „Dane osobowe”.

3 . Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

4. Cel przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania:
Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.
Dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, lub art. 6 ust. 1 lit. a – udzielona zgoda.
Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
Spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega.
Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.
Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.

5. Okres przez który dane będą przechowywane – Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

6. Odbiorcy danych – Twoje dane osobowe mogą być udostępnione trzecim w celach, o których mowa powyżej /w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom z grupy kapitałowej, dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, notariuszom, bankom, zarządcom budynków oraz wspólnotom mieszkaniowym, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy – Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

8. Prawa osoby, której dane dotyczą – Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

WordPress Theme built by Shufflehound.